چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

مائوتسه‌دون با درک واقعیات دائم التغییر اوضاع جهان و چین و بکار برد ماتریالییسم – دیالکتیک  و ماتریالیسم - تاریخی توانست با رهنمودهای خلاق و انقلابی، در جریان بسیج حزب و توده‌ها، ریشهء نفوذ امپریالیسم و فئودالیسم را از جامعهء چین برکند.
در ۱۹۲۱ حزب کمونیست چین با فعالیت و پیگیری مائوتسه‌دون به وجود آمد.
در اول ماه مه ۱۹۲۴ در تظاهرات خیابانی در شانگهای ۱۰۰۰۰۰ هزار و در کانتون ۲۰۰۰۰۰ کارگر شرکت کردند. از این تاریخ به بعد، تمام علیانات و جنبش‌های کارگری و دهقانی تحت رهبری حزب کمونیست به پیش می‌رفت و دائماً بین عقب گرد و پیشروی انقلاب بین طرفداران مائو و کسانی مثل لیوشائوچی مبارزه درگیربود. حزب کمونیست در دولت سونیاتسن شرکت داشت. بعد از مرگ سونیاتسن، چیانکایچک به رهبری گومیندان رسید که در ۱۹۲۷ به سرکوب خونین کمونیست‌ها پرداخت. در این درگیری حزب کمونیست ۹۰٪ از اعضای خود را از دست داد. حزب کمونیست در کوهستان‌های جین‌گان موضع گرفت. در این مرحله از مبارزه مائوتسه‌دون در مقاله «چرا حکومت سرخ در چین می‌تواند پابرجا بماند» نشان داد که با ایجاد مناطق سرخ می‌توان به گسترش انقلاب یاری رساند و این مناطق می‌توانند پابرجا بمانند. او در عین حال قوانین جوامع نیمه مستعمره نیمه فئودال را تدوین کرد و راه محاصره شهرها از طریق دهات را در این کشورها نشان داد که انقلاب چین بر آن صحه نهاد.
در ۱۹۳۰ ژاپن به چین حمله کرد و مناطق وسیعی را اشغال نمود. طبقه کارگر و دهقانان انقلابی تحت رهبری حزب کمونیست و مائوتسه‌دون با پیمودن ۱۲۰۰۰ کیلومتر و دادن هزاران قربانی خود را به خط اول جبهه ضد ژاپنی رساندند. در این مبارزه گومیندان بیش از حمله به نیروهای ژاپنی، به حزب کمونیست حمله می‌کرد. مائو در مرحله مقاله «استقلال و عدم وابستگی در جبهه متحد» را نوشت. حزب کمونیست در مبارزه با دشمن خارجی هر روز گسترده‌تر می‌شد.
در ۱۹۳۷ مائو جهت تصفیه حزب از افکار ایده‌آلیستی مقاله «دربارهء عمل» را تدوین کرد و سپس جزوه دربارهء تضاد را نوشت.
در جنگ دوم با گومیندان، حزب کمونیست چین پیروز شد و در ۱۹۴۶ چین آزاد و دموکراتیک پا به عرصه وجود گذاشت.
در سال ۱۹۵۳ مرحله دوم انقلاب یعنی حرکت از یک جامعه بورژوازی به یک جامعه سوسیالیستی و اجتماعی کردن ابزار تولید در چین آغاز گردید.
در این جا دو راه مطرح بود
۱- راهی به سوی سرمایه‌داری
۲- راهی به سوی کمونیسم
در پی انتشار مقاله ده مناسبات بزرگ توسط مائو و ارائه آن به کنگره حزب انقلاب عظیم فرهنگی پرولتاریائی چین علیه روزیونیست‌ها آغاز شد. و امّا بورژوازی چین بدان حد در حزب رسوخ کرده بود که این انقلاب نتوانست ریشه آن را برکند.
مائوتسه‌دون، در سال ۱۹۷۹ دیده از جهان فرو بست و با مرگ او بورژوازی چین با یاری بورژوازی امپریالیستی جهانی، قدرت را در حزب قبضه نمود. بدین ترتیب چین سوسیالیستی به کشوری امپریالیست خونخوار تبدیل گردید.

Go to top