چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

 موضوع
 نویسنده
 مسئله زن  مارکس - انگلس - لنین - استالین - ماتوتسه دون

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

در این سایت، آثار هر کدام از رهبران جنبش کمونیستی جداگانه در یک کاتاگوری جا داده شده است. ولی بعضی از اثار مربوط به یک شخص و یا دو رفیق همراه و همزمان مثل مارکس و انگلس نیستند. به عبارت دیگر امکان دارد در یک دورهء بعد آثاری از چند تئوریسین مارکسیست توسط یک نفر جمع آوری شده باشد. ما در این صفحه دقیقا این اثار را در اختیار خوانندگان ارجمند گذارده‌ایم.

Go to top