چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

<-- جلد  <-- جلد جلد
Band 1 Band 2 Band 3
Band 4 Band 5 Band 6
Band 7 Band 8 Band 9
Band 10 Band 11 Band 12
Band 13 Band 14 Band 15
Band 16 Band 1 7 Band 18
Band 19 Band 20 Band 21
Band 22 Band 23 Band 24
Band 25 Band 26 Band 27
Band 28 Band 29 Band 30
Band 31 Band 32 Band 33
Band 34 Band 35 Band 36
Band 37 Band 38 Band 39
Band 40 Band 41  
Ergänzungsband 1 Ergänzungsband 2 Inhaltsverzeichnis
Registerbank 1 Registerband 2  

 

 نام نوشته جلد
 وظائف پرولتاریا در انقلاب ما
24
 نامه به هیئت مقیم درون روسیهٔ کمیته مرکزی حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه 17
 کنگره پنجم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه 12
 کنگره دوم حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیه 6
 معنای تاریخی مبارزه درون حزبی در روسیه
16
 درباره دیپلماسی تروتسکی و یک پلاتفرم حزبی مشخص
17
 طرح برنامه حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه
6
 تکامل سرمایه‌داری در روسیه
3
 یک گام به پیش دو گام به پس 7
 حق ملل در تعیین سرنوشت خویش 20
 نقص وحدت در پردهء فریادهای وحدت طلبی 20
 دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک
9
 ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم
14
 دربارهء بعضی ویژگی‌های تکامل تاریخی مارکسیسم 17
 تزهای آوریل 24 
 امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری
22 صفحه 189

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

در مورد این آثار ترجمه شده لنین

مجموع آثار لنین بر مبنای تصمیم کمیته مرکزی حزب واحد سوسیالیستی آلمان انتشار یافته است. این آثار توسط مؤسسهء مارکسیسم - لنینیسم کمیته مرکزی  حزب کمونیست اتحاد شوروی ترجمه شده که ۳۵ جلد آن در سال‌های ۱۹۴۱ و ۵ جلد دیگر در سال‌های ۱۹۵۰ - ۱۹۴۶ منتشر گردیده است.  آنچه در پیش روی شما خواننده ارجمند قرار دارد کلیه آثار لنین است (مقالات، سخنرانی‌ها و کتاب‌ها). پیدا کردن درک عمیق از تاریخ جنبش کمونیستی روسیه و جهان، در گرو مطالعه سیستماتیک این آثار میباشد. 

ولادیمیر ایلیچ لنین (تولد ۱۹۲۴ درگذشت ۱۸۷۰) فعالیت سیاسی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۸۹۳ که به پترزبورگ رفته بود آغاز کرد. پترزبورگ شهری بود صنعتی که هزاران کارگر در کارخانجات مختلف استثمار می‌شدند و روزگار بر رنجی را میگذراندند. به این جهت جنبش چپ قدرتمند بود و شخصیت‌های برجسته‌ای مثل پلخانف در آن جنبش مشغول بودند. او در ۱۸۹۳ به جرم فعالیت سیاسی دوباره دستگیر شد. بار اول زندانی گردید و بار دوم برای مدت سه سال به سیبری تبعید شد. در این تبعیدگاه بود که لنین توانست بعضی از آثار خود را خلق کند و با نادرژدا کرویسکایا که او هم در جنبش چپ فعال بود، ازدواج نماید. او پس از مراجعت دوباره به پترزبورگ همراه همسرش مجبور شد روسیه را به قصد سوئیس ترک نماید. در آن جا روزنامه ایسکرا را که ارگان رسمی سوسیال دموکرات‌های روسیه بود انتشار دادند. در ۱۹۰۲ کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در لندن برگزار گردید. در این کنگره مبارزه شدیدی بین منشویک‌ها و بلشویک‌ها بر سر مسئله انقلاب قهرآمیز و یا اعمال رفرم در جامعه جریان داشت. پس از انشعاب در جنبش سوسیال دموکراسی روسیه در ۱۹۱۲،  بلشویک‌ها به فعالیت سازمانی مخفی و منسجم رو آوردند و خود را برای انقلاب قهرآمیز علیه تزاریسم آماده می‌کردند.
جنگ جهانی مصیبت‌های غیر قابل تحملی را برای زحمتکشان روسیه به همراه آورد. مبارزات مردم رادیکال می‌شد و طبقه کارگر و دهقانان انقلابی که در رأس آن‌ها حزب بلشویک به رهبری لنین قرار داشت در فوریه ۱۹۱۷ تزار نیکلای دوم را به زیر کشیدند و یک دولت موقت در روسیه استوار شد که دوماً مجلس این دولت بود.  
لنین در آوریل ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و برای پیش رفت جنبش تزهائی را طرح نمود که به تزهای آوریل معروفند. او با این تز‌ها ساختار حزب را دگرگون نمود و برای شرایط جدید مناسب ساخت.
دولت موقت که به عنوان دولتی دموکراتیک به وجود آمده بود در گامهای بعد به سرکوب کارگران پرداخت و سعی نمود مبارزه کارگران، دانشجویان و دیگر زحمکشان شهر و ده را خونین سرکوب کند.
انقلاب سوسیالیستی روسیه در جریان مبارزه با رفرمیسم، رادیکالیسم چپ و تروتسکیسم پیروز شده. در دسامبر ۱۹۱۷ بلشویک‌ها جهت تحکیم قدرت خود قرار داد برست-لیتوفسک را با آلمان و اتریش امضاء کرد.
۱۴ دولت امپرییالیستی و نیروهای مخالف بلشویسم، تجهیز شدند. ارتش سرخ  توانست در سال ۱۹۲۰ نیروهای سیاه را درهم بکوبد و گامی بلند سوسیالیسم را در جهان به عنوان نظامی آلترناتیو مطرح سازد. لنین در سال ۱۹۱۸ توسط یک تروریست به شدت زخمی شد و در سال‌های بعد بیماری بر او غالب گردید. زندگی پرماجرا، پرفعالیت، افتخار آمیز لنین در ۱۹۲۴ به پایان رسید ولی افکار داهیانه و انقلابی او هنوز راهنمای انقلابیون راستین کمونیستی است.

Go to top