چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

Band Zeitspanne Format
Band 1 1893 —1894 PDF
Band 2 1895—1897 PDF
Band 3 The Development of Capitalism in Russia. 1896—1899 PDF
Band 4 1898—1901 PDF
Band 5 1901—1902 PDF
Band 6 1902—1903 PDF
Band 7 1903—1904 PDF
Band 8 January—July 1905 PDF
Band 9 June—November 1905 PDF
Band 10 November 1905—June 1906 PDF
Band 11 June 1906—January 1907 PDF
Band 12 January-June 1907 PDF
Band 13 June 1907—April 1908 PDF
Band 14 Materialism and Empirio-Criticism. 1908 PDF
Band 15 March 1908—August 1909 PDF
Band 16 September 1909—December 1910 PDF
Band 17 1910—1912 PDF
Band 18 1912—July 1913 PDF
Band 19 1913 PDF
Band 20 December 1913—August 1914 PDF
Band 21 August 1914—December 1915 PDF
Band 22 December 1915—July 1916 PDF
Band 23 August 1916—March 1917 PDF
Band 24 April —May 1917 PDF
Band 25 June —September 1917 PDF
Band 26 September 1917—February 1918 PDF
Band 27 February—July 1918 PDF
Band 28 July 1918—March 1919 PDF
Band 29 March—August 1919 PDF
Band 30 September 1919—April 1920 PDF
Band 31 April—December 1920 PDF
Band 32 December 1920—August 1921 PDF
Band 33 August 1921—March 1923 PDF
Band 34 Letters, 1895—1911 PDF
Band 35 Letters, 1912—1922 PDF
Band 36 Letters, etc., 1900—1923 PDF
Band 37 Letters to Relatives, 1893—1922 PDF
Band 38 Philosophical Notebooks. 1895—1916 PDF
Band 39       10 of 22 Notebooks on Imperialism. PDF
Band 40.        0 of 45 Notebooks on the Agarian Question. PDF
Band 41 1896—1917 PDF
Band 42 1917—1923 PDF
Band 43 Letters, etc., 1893—1917 PDF
Band 44 Letters, etc., 1917—1920 PDF
Band 45 Letters, etc., 1920—1923 PDF

 

 

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

ولادیمیر ایلیچ لنین (تولد ۱۹۲۴ درگذشت ۱۸۷۰) فعالیت سیاسی و حرفه‌ای خود را از سال ۱۸۹۳ که به پترزبورگ رفته بود آغاز کرد. پترزبورگ شهری بود صنعتی که هزاران کارگر در کارخانجات مختلف استثمار می‌شدند و روزگار بر رنجی را میگذراندند. به این جهت جنبش چپ قدرتمند بود و شخصیت‌های برجسته‌ای مثل پلخانف در آن جنبش مشغول بودند. او در ۱۸۹۳ به جرم فعالیت سیاسی دوباره دستگیر شد. بار اول زندانی گردید و بار دوم برای مدت سه سال به سیبری تبعید شد. در این تبعیدگاه بود که لنین توانست بعضی از آثار خود را خلق کند و با نادرژدا کرویسکایا که او هم در جنبش چپ فعال بود، ازدواج نماید. او پس از مراجعت دوباره به پترزبورگ همراه همسرش مجبور شد روسیه را به قصد سوئیس ترک نماید. در آن جا روزنامه ایسکرا را که ارگان رسمی سوسیال دموکرات‌های روسیه بود انتشار دادند. در ۱۹۰۲ کنگره دوم حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه در لندن برگزار گردید. در این کنگره مبارزه شدیدی بین منشویک‌ها و بلشویک‌ها بر سر مسئله انقلاب قهرآمیز و یا اعمال رفرم در جامعه جریان داشت. پس از انشعاب در جنبش سوسیال دموکراسی روسیه در ۱۹۱۲،  بلشویک‌ها به فعالیت سازمانی مخفی و منسجم رو آوردند و خود را برای انقلاب قهرآمیز علیه تزاریسم آماده می‌کردند.
جنگ جهانی مصیبت‌های غیر قابل تحملی را برای زحمتکشان روسیه به همراه آورد. مبارزات مردم رادیکال می‌شد و طبقه کارگر و دهقانان انقلابی که در رأس آن‌ها حزب بلشویک به رهبری لنین قرار داشت در فوریه ۱۹۱۷ تزار نیکلای دوم را به زیر کشیدند و یک دولت موقت در روسیه استوار شد که دوماً مجلس این دولت بود.  
لنین در آوریل ۱۹۱۷ به روسیه بازگشت و برای پیش رفت جنبش تزهائی را طرح نمود که به تزهای آوریل معروفند. او با این تز‌ها ساختار حزب را دگرگون نمود و برای شرایط جدید مناسب ساخت.
دولت موقت که به عنوان دولتی دموکراتیک به وجود آمده بود در گامهای بعد به سرکوب کارگران پرداخت و سعی نمود مبارزه کارگران، دانشجویان و دیگر زحمکشان شهر و ده را خونین سرکوب کند.
انقلاب سوسیالیستی روسیه در جریان مبارزه با رفرمیسم، رادیکالیسم چپ و تروتسکیسم پیروز شده. در دسامبر ۱۹۱۷ بلشویک‌ها جهت تحکیم قدرت خود قرار داد برست-لیتوفسک را با آلمان و اتریش امضاء کرد.
۱۴ دولت امپرییالیستی و نیروهای مخالف بلشویسم، تجهیز شدند. ارتش سرخ  توانست در سال ۱۹۲۰ نیروهای سیاه را درهم بکوبد و گامی بلند سوسیالیسم را در جهان به عنوان نظامی آلترناتیو مطرح سازد. لنین در سال ۱۹۱۸ توسط یک تروریست به شدت زخمی شد و در سال‌های بعد بیماری بر او غالب گردید. زندگی پرماجرا، پرفعالیت، افتخار آمیز لنین در ۱۹۲۴ به پایان رسید ولی افکار داهیانه و انقلابی او هنوز راهنمای انقلابیون راستین کمونیستی است.

Go to top