چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

 موضوع  تاریخ نگارش
 آینه شکسته  --- ---
  بن بست  --- ---
 کاروان اسلام  12.10.1930
مرده خورها  12.8.1306
سگ ولگرد  1321
سه قطره خون  1311
زنده به گور 11.12.1308
 توپ مروارید  --- ---
 افسانه آفرینش  --- ---

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

صادق هدایت: نویسنده، مترجم و منتقد ایرانی در ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ در تهران به دینا آمد. او مردی خود ساخته و در زمان خود، بسیار مترقی و پیشرو بود. هدایت علیه رژیم رضا شاهی و مذهب اسلام موضعی آشتی ناپذیر داشت. به همین جهت مورد نفرت این دو پدیدهء ارتجاعی بوده و هست. آثار هدایت، چه داستان‌ها و چه ترجمه‌هایش بسیاررند. او یکی از محبوب‌ترین چهره‌های ادب معاصر ایران است.
ترجمه‌های از به زبان فرانسه  به فارسی  ۹ عدد
ترجمه‌های او از پهلوی به فارسی          ۹ عدد
مقالات او مجموعاً                            ۳۰ عدد
مجموعهء کتاب‌هایش                         ۲۳ عددند
این چهرهء درحشان ادب ایران در ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در فرانسه حیات‌اش پایان یافت.

Go to top