سرمقاله:   « به دلیل استالین کمونیست شدم»   -  نویسنده: چه‌گوارا                                               نظرات ارائه شده در مقالات این سایت به معنی تطابق کامل آنها با نظرات مدیران سایت نیست


نگاهی اجمالی به جنبش زنان
شاید به راحتی بتوان ادعا کرد که نکته ی حائز اهمیت  در برخورد با هر جنبش اجتماعی، مبنا قرار دادن سویه ی تاریخی آن جنبش همگام با تغییر و تحولات جهانی،  منطقه ای و کشوری است، چرا که تنها با روشن کردن جنبه های مختلف تاریخی است که می توان هم به دلایل و شکل به وجود آمدن یک پدیده ای اشاره، و اتفاقا بر همین اساس راه حلی برای ان ادعا کرد، ضمن آنکه راه را بر تحریفاتی که اتفاقا امروزه بسیار سیستماتیک، جانبدار و طبقاتی به پیش می رود را گرفت. 
در این راستا آنچه که به جنبش زنان از دوران مشروطه تا کنون مربوط می شود، در روند تاریخی خود بیانگر مولفه های بسیار مهم و تعیین کننده ای است که امروز هم نه تنها ضرورت خود را از دست نداده اند، بلکه بیانگر خط های  سیاسی مختلفی است که در مواقع لزوم، به ائتلاف هم دست می زنند. از سال 1285 که قانون اساسی  مشروطه و اولین مجلس ملی تشکیل شد  و در ادامه جنبش مشروطه تا سال 1304 ، تشکلات مختلفی مانند انجمن حریت زنان، تاسیس مدارس دخترانه1285 ، تاسیس کمیته زنان در کشور ترکیه،  فعالیت کمیته زنان، تاسیس انجمن مخدارات وطن، انتشار اولین نشریه زنان به صاحب امتیازی و مدیریت سمیه کحال، برگزاری کنگره آموزش دختران، درخواست وکیل ارعایا نماینده همدان در سطح علنی مجلس برای اعطای حق رای به زنان، تاسیس انجمن خواتین، انتشار ماهنامه به صاحب امتیازی ربابه نواب صفوی، تاسیس مدرسه برای دختران بی بضاعت به همت صدیقه دولت آبادی، تاسیس مجله کشف حجاب به همت شهناز آزاد وابوالقاسم ازاد سال 1302 و .... مشاهده می کنیم که مطالبات زنان در دوران مشروطیت  در میان فقط زنان بسیار سطح بالای جامعه- بر این اصول؛ 1- آموزش زنان،

2-  تغییر قوانین خانواده.

3 - حق رای

4- رفع حجاب استوار است. 

اگرچه جنبش زنان نتوانست به همه ی خواسته هایش جز عمومی کردن تحصیل دست یازد، اما نسبت دادن کشف حجاب توسط رضا شاه در سال 1310 ، توسط شبکه های مختلف اجتماعی که اکنون به یمن استفاده از میلیون ها دلار ثروت به یغما رفته ی زحمتکشان ایران و دیگر کمک های بین المللی برای سلطنت طلبان، در شرایطی که لغو حجاب به یکی از مطالبات مهم زنان ایران بدل گشته، نه تنها ستم گری مناسبات سیستمی که رضا شاه دست نشانده  را انکار می کند، (مناسباتی که  در جهت گسترش مناسبات جهانی سرمایه در ایران و منطقه بود)، بلکه تلاش آنها را می رساند که به عنوان یک نیرو  خود را به جلو صحنه کشانده  و مقبولیت اجتماعی بیابند. 

افت و خیزهای جنبش زنان هم در ماه های قبل و بعد از قیام در واقع از یک طرف، رنجوری سال ها سرکوب دوران پهلوی اول و دوم را را بیان می کرد و از طرفی، شور انقلاب، تغییر و رهایی را مبارزه ی جانانه ی 6 روزه هشت مارس تنها برای گرامی داشت آن روز نبود، بلکه به گفته  فعالین زن آن دوره، اعتراضی بود به لغو قانون حمایت از خانواده توسط خمینی و اعتراض به فرمان حجاب اجباری. خیل عظیم زنان معترض از موقعیت های مختلف طبقاتی، سنی، ملی، مذهبی (بر خلاف دوران مشروطیت) و....از یک سو و موضع گیری جریانات مختلف سیاسی نسبت به جنبش زنان از سوی دیگر هم، مبرمیت این مقطع تاریخی را در رابطه با جنبش زنان برجسته تر می کنند. عدم تحلیل درست ماتریالیسم تاریخی/ دیالکتیکی، آلودگی به فرهنگ پدرسالاری و مردسالاری و... باعث شد، ضد انقلاب با  درهم شکستن اولین سنگرهای انقلاب زنان و خود زنان، جان و قدرت تازه ای برای قلع و قمع کردن دیگر جریانات سیاسی به کف آورد. این موضوع اما بعد از چهل و اندی سال از قیام،  هنوز حائز اهمیت است،  چرا که علی العموم چپ نتوانسته جمع بندی و نقدهای مشخص خود را با اقدامات عملی به اثبات رسانیده و غلبه بر فرهنگ مردسالارانه در جنبش کمونیسیتی را به  یکی از اولویت های مبارزه ی خود بدل کند. 

اگر برای هر دوره ای از حضور جنبش زنان خصوصیتی را در نظر بگیریم، به جرات می توان گفت؛ مقاومت و بعدها تلاش برای افشاگری آنچه در زندان های جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی مخصوصا زندانیان زن رفت، خصلت نمای دهه ی شصت بود. به یمن این مبارزات بود که مجالی برای پرداخت به مفاهیمی مانند "تجاوز جنسی" به وجود آمد، چرا که افشاگری و برخورد با چرایی شکنجه، ابزار آن و گفتن اینکه این ابزار در دست چه کسی است و به منافع چه کسی یا کسانی خدمت می کند، به صورت واقعی چند دهه بعد توسط فعالین زنی مانند سپیده ادامه پیدا کرده، او پدیده ی  بازجو خبرنگار را مطرح و هنوز هم از داخل زندان از آنچه بر زنان می رود دست بر نمی دارد. افشای اینکه تمرکز جمهوری اسلامی بر بدن زن و تبدیل کردن آن به عرصه ی ای برای کانونی ترین سرکوب ها مهم است چرا که این سرکوب ها ناشی از سبعیت جمهوری اسلامی نیست، بلکه بیان کارکرد سیستم مالکیت خصوصی، سلطه ی روابط کالایی جهانی و درهم تنیده گی با ایدئولوژی دینی است. 

با این همه جنبش زنان در دهه های هفتاد و هشتاد از تک و تا نیفتاد، تلاش برای دستیابی هرچه بیشتر به صندلی های دانشگاه، حضور هرچه بیشتر در مناسبات اجتماعی، هنری، ورزشی و مقاومت های اگرچه پراکنده اما روزانه، تغییر و تحولاتی را در درون جامعه به وجود آورد و اتفاقا از بطن رشد اجتماعی و آگاهی زنان، کمپین یک میلیون امضا به نوعی تلاش برای پاسخ بخشی از اصلاح طلبین حکومتی، و دیگر فعالین با گرایشات راست، به سربرآوردن اعتراضات زنان بود. مطالبات کمپین یک میلیون امضا به مراتب عقب مانده تر از خواست های دوران مشروطیت بود. در دوران مشروطه در رابطه با مطالبه ی لغو حجاب کسی مانند ابوالقاسم خان آزاد مراغه ای به دلیل فعالیت هایش در این راستا بارها زندانی و تبعید شد، در حالیکه کمپین یک میلیون امضا، در رابطه با حجاب به صورت شرمگینانه اشاراتی به پوشش داشت همین و بس چرا که اصلا بنا نبود به ریشه ها دست برد.

با بالاگرفتن مبارزات زنان بعد از دو خیزش مهم در سال های 96 و 98 ، همچنان که همه ی دیگر جنبش های اجتماعی، کیفر خواست خود را علیه کلیت نظام سرمایه داری اسلامی اعلام کردند، جنبش زنان هم به کیفیت دیگری در آگاهی، حضور اجتماعی، سازماندهی و مطالبه گری نه تنها برای خود رسیده است، بلکه به نظر می آید جنبش زنان توانسته است به گفتمان های اقلیت های جنسیتی و کودکان کار و خیابان ورود کند.

با همه ی اینها اما، جنبش زنان پراکنده است، نتوانسته است از یک سازماندهی منسجم برخوردار شود، پیوندش با دیگر جنبش های اعتراضی سست است و رهبری رادیکال ندارد.  اگرچه همه ی دیگر جنبش های اعتراضی کم تا بیش با چنین مشکلاتی روبرو هستند، اما کار برای زنان به مراتب سخت تر است چراکه نه تنها باید در مقابل سرکوب جمهوری اسلامی مقاومت و مبارزه کنند، بلکه باید بتوانند فرهنگ پدرسالاری و مردسالاری را هم به زیر بکشند و این کار آسانی نیست  چراکه در میان هم طبقه ای هاشان، در میان دوستان، همسایگان، همکلاسی و خانواده شان، کسانی هستند که ناشی از مناسبات سرمایه داری مذهبی، آنها را به اشکالی مایملک  و یا تابع  خود دانسته  و از آن طرف اتفاقا با زنانی از طبقه ای که متخاصم است، منافع مشترک دارند. همه اینها باعث می شود کار جنبش رهایی زنان خطیر، مهم و تعیین کننده  باشد. 

بدون شک جمهوری اسلامی حاضرنیست کمترین تخفیفی در رابطه با محوری ترین مطالبه ی زنان یعنی حجاب، قائل شود، چرا که ماهیتش به عنوان یک سیستم  تئوکراتیک سرمایه دار از بیبن خواهد رفت. خوشبختانه یکی از بزرگترین پتانسیل های جنبش زنان برای پیوند با جنبش های دیگر همین لغو حجاب است چرا که اساسا با مفهوم آزادی (حتی اگر معنای بورژوایی اش مد نظرمان باشد)، رابطه ای ماهوی دارد. حق کنترل بدن، خواستی است که می تواند با تسری در میان جوانان چه زن چه مرد، با به پیش کشیدن آزادی های دیگری چون؛ آزادی بیان، آزادی تشکل های مردمی، کارگری، دانشجویی، آزادی اعتراض، اعتصاب، همچنین در میان اقلیت های جنسی و در پیوند با کودکان کار و بی شناسنامه با هرچه گسترده تر کردن توضیح ماتریالیستی، به نیروی عظیمی برای پیش روی بدل شود.

در نهایت آنچه در رابطه با تمام جنبش های اجتماعی، خاصه زنان مهم است، هژمونیک کردن گفتمان کمونیستی است با استفاده از ماتریالیسم تاریخی/ دیالکتیکی، نه تنها می توان به توضیح، روابط کالایی، خشونت نهادینه و سازمان یافته در سیستم سرمایه داری با آمیختگی به مذهب، ماهیت دولت، سپاه پاسداران، بسیج، تلاش برای کسب سلاح هسته ای، دخالت جمهوری اسلامی در منطقه، به چه باید کردهای مردمی که بیش از 40 و اندی سال است از مبارزه دست نکشیده اند پاسخ داد، بلکه می توان با توضیح ناکامی های زنان دیگر کشورها مانند زنان کردستان عراق، که در چهارچوب فدرالیسم تبلیغ شده ی احزاب ناسیونال بورژوا  فقط روز به روز به آمار قتل های ناموسی، خشونت های خانگی، شرایط اقتصادی نامطلوب، سرکوب، زندان و... افزوده شد، را توضیح، پیوستگی و در هم تنیدگی ارگانیک، ستم جنسیتی، ملی، و ستم طبقاتی را آشکار و راه دیگری را رهنمون گشت.

شیوا سبحانی

فوریه 2021

جستجوی گسترده

سروده‌ها و بیانات مترقی و انقلابی

 • سروده‌ای از شفیعی کدکنی Open or Close

   هیچ میدانی چرا چون موج

  در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟

    زان که بر این پرده ی تاریک،

               این خاموشی نزدیک،

                         آنچه می خواهم نمی بینم،

                        و آنچه می بینم نمی خواهم.

 • دین از نظر ژان پل سارتر Open or Close

  دین چیست؟

  عده اى فکر میکنند دین اعتقادات مردم است
  اینطور نیست!
  دین یک صنعت است.
  صاحبى دارد.
  به نفع عده اى است و باعث ثروت مادى و قدرت سیاسى طیف معینى در جامعه میشود و به یک حاکمیت سیاسى
  و طبقاتى در جامعه خدمت میکند.
  مذهب صنعتى است که میلیاردها دلار پول
  در آن جابجا میشود.
  هزینه تبلیغاتش توسط این پولها پرداخت میشود.
  این پولها را با کلاهبردارى و اخّاذى از جیب مردم بیرون میکشند.
  دین یک دستگاه نشر اکاذیب است.
  دروغ تحویل مردم میدهند. مردم را میترسانند.
  مردم را در این دنیا از خشونت میترسانند
  و در آن دنیا از عقوبت این درست مثل مافیا است.
  نهاد مذهبى، چه مسیحیت باشد، چه اسلام چه یهودیت
  قبل از اینکه مجموعه اى از باورهاى اجتماعى باشد
  یک ساختمان و عمارت بزرگ اجتماعى است که روى پاى خودش ایستاده مالیات میگیرد
  پول میگیرد و خرج بقا و حاکمیت خودش میکند
  دین شراب ناب نیست
  متانول است که مستی میدهد، اما به قیمت کوری

  ژان پل سارتر

 • از مرگان فریمن Open or Close

  مرگان فریمن:
  در حال حاضر در ۱۷۹ کشوری که درگیر ویروس کرونا هستند از ۵۰ خدای مختلف درخواست کمک میشه ولی تا به حال از هیچ کدام از خداها کمک نیامده.
  ولی وقتی که علم واکسن آن را پیدا کند هر کس از خدای خود تشکر می‌کند.

 • سروده‌ای از احمد شاملو Open or Close

  یاران ناشناخته ام

  یاران ناشناخته ام
  چون اختران سوخته
  چندان به خاک تیره فرو ریختند سرد
  که گفتی
  دیگر، زمین، همیشه، شبی بی ستاره ماند.
  ***
  آنگاه، من، که بودم
  جغد سکوت لانه تاریک درد خویش،
  چنگ زهم گسیخته زه را
  یک سو نهادم
  فانوس بر گرفته به معبر در آمدم
  گشتم میان کوچه مردم
  این بانگ با لبان شررافشان:

  آهای !
  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
  خون را به سنگفرش ببینید! …
  این خون صبحگاه است گوئی به سنگفرش
  کاینگونه می تپد دل خورشید
  در قطره های آن
  ***
  بادی شتابناک گذر کرد
  بر خفتگان خاک،
  افکند آشیانه متروک زاغ را
  از شاخه برهنه انجیر پیر باغ …

  خورشید زنده است !
  آهنگ پر صلابت تپش قلب خورشید را
  من
  روشن تر،
  پر خشم تر،
  پر ضربه تر شنیده ام از پیش…

  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید!
  از پشت شیشه ها
  به خیابان نظر کنید !
  از پشت شیشه ها …..
  ***
  نو برگ های خورشید
  بر پیچک کنار در باغ کهنه رست .
  فانوس های شوخ ستاره
  آویخت بر رواق گذرگاه آفتاب …
  ***
  من بازگشتم از راه،
  جانم همه امید
  قلبم همه تپش .
  چنگ ز هم گسیخته زه را
  زه بستم
  پای دریچه،
  بنشستم
  و ازنغمه ئی
  جام لبان سرد شهیدان کوچه را
  با نوشخند فتح
  شکستم :

  آهای !
  این صبحگاه است گوئی به سنگفرش
  که اینگونه می تپد دل خورشید
  در قطره های آن …

  از پشت شیشه ها به خیابان نظر کنید
  خون را به سنگفرش ببینید !
  خون را به سنگفرش بینید !
  خون را به سنگفرش  ….

                                              احمد شاملو

 • سروده‌ای از فروغ فرخزاد Open or Close

  آیه‌های زمینی

  آنگاه
  خورشید سرد شد
  و برکت از زمین ها رفت
  ‪ ‬

  سبزه ها به صحراها خشکیدند
  و ماهیان به دریاها خشکیدند
  و خاک مردگانش را
  زان پس به خود نپذیرفت


  شب در تمام پنجره های پریده رنگ
  مانند یک تصور مشکوک
  پیوسته در تراکم و طغیان بود
  و راهها ادامهء خود را
  در تیرگی رها کردند


  دیگر کسی به  عشق نیندیشید
  دیگر کسی به فتح نیندیشید
  و هیچکس
  دیگر به هیچ چیز نیندیشید


  در غارهای تنهائی
  بیهودگی به دنیا آمد
  خون بوی بنگ و افیون میداد
  زنهای باردار
  نوزادهای بی سر زائیدند
  و گاهواره ها از شرم
  به گورها پناه آوردند


  چه روزگار تلخ و سیاهی
  نان ، نیروی شگفت رسالت را
  مغلوب کرده بود
  پیغمبران گرسنه و مفلوک
  از وعده  گاههای الهی گریختند
  و بره های گمشدهء عیسی
  دیگر صدای هی هی چوپانی را
  در بهت دشتها نشنیدند
  ‪ ‬

  در دیدگان آینه ها گوئی
  حرکات و رنگها و تصاویر
  وارونه منعکس میگشت
  و بر فراز سر دلقکان پست
  و چهرهء وقیح فواحش
  یک هالهء مقدس نورانی
  مانند چتر مشتعلی میسوخت


  مرداب های الکل
  با آن بخارهای گس مسموم
  انبوه بی تحرک روشنفکران را
  به ژرفای خویش کشیدند
  و موشهای موذی
  اوراق زرنگار کتب را
  در گنجه های کهنه جویدند
  خورشید مرده بود
  خورشید مرده بود ، و فردا
  در ذهن کودکان
  مفهوم گنگ گمشده ای داشت
  ‪ ‬

  آنها غرابت این لفظ کهنه را
  در مشق های خود
  بالکهء درشت سیاهی
  تصویر مینمودند
  ‪ ‬

  مردم ،
  گروه ساقط مردم
  دلمرده و تکیده و مبهوت
  در زیر بار شوم جسدهاشان
  از غربتی به غربت دیگر میرفتند
  و میل دردناک جنایت
  در دستهایشان متورم میشد
  ‪ ‬

  گاهی جرقه ای ، جرقهء ناچیزی
  این اجتماع ساکت بیجان را
  یکباره از درون متلاشی میکرد
  آنها به هم هجوم میآوردند
  مردان گلوی یکدیگر را
  با کارد میدریدند
  و در میان بستری از خون
  با دختران نابالغ
  همخوابه میشدند
  ‪ ‬

  پیوسته در مراسم اعدام
  وقتی طناب دار
  چشمان پر تشنج محکومی را
  از کاسه با فشار به بیرون  میریخت
  آنها به خود میرفتند
  و از تصور شهوتناکی
  اعصاب پیر و خسته شان تیر میکشید
  اما همیشه در حواشی میدان ها
  این جانبان کوچک را میدیدی
  که ایستاده اند
  و خیره گشته اند
  به ریزش مداوم فواره های آب


  شاید هنوز هم
  در پشت چشم های له شده ، در عمق انجماد
  یک چیز نیم زندهء مغشوش
  بر جای مانده بود
  که در تلاش بی رمقش میخواست
  ایمان بیاورد به پاکی آواز آبها


  شاید ، ولی چه خالی بی پایانی
  خورشید مرده بود
  و هیچکس نمیدانست
  که نام آن کبوتر غمگین
  کز قلبها گریخته ، ایمانست


  آه ، ای صدای زندانی
  آیا شکوه یأس تو هرگز
  از هیچ سوی این شب منفور
  نقیبی بسوی نور نخواهد زد؟
  آه ، ای صدای زندانی
  ای آخرین صدای صداها...

 • سروده‌ای از علی رسولی Open or Close

  سرود ملی را نمیخوانم
  امروز روز جمهوری است
  و پرچم‌های استقلال
      همه جا پیداست
  رئیس جمهور خوش بخت است
  پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
  تمام کلاه‌خودها مقدسند.

  امروز روز جمهوری‌است
  و من
  مانند همیشه
  به جست و جوی کار برخاسته‌ام
  سرمائی در تنم دارم
  و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
  که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
      را رنگ بخشیده است.

  سال‌هاست
  با دست‌های زخمی‌ام
  زمین را می‌آزمایم
  تا در پس هر غروب غمگین
  عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

  امروز روز جمهوری است
  رئیس جمهور خوش بخت است
  در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
  من میان پرچم‌های در اهتزار
  گرسنگی را فریاد می‌زنم.

  من سرود ملی را بلد نیستم
  سرود من نوائی‌ست بی وطن
  و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

  امروز روز جمهوری است
  در هیچ کارخانه و معدنی
  کارفرمائی مدح نمی‌شود.
  چهره‌ی قهرمانی
      که دستور کشتار داده است.
  بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

  من سرود ملی را بلد نیستم
  من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                   سراینده: علی رسولی

 • سروده‌ای از سهراب سپهری Open or Close

  زندگی ذره كاهیست ، كه كوه‌اش كردیم
  زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم


  زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،
  زندگی نیست بجز دیدن یار ،

  زندگی نیست بجز عشق ،
  بجز حرف محبت به كسی ،

  ورنه هر خار و خسی ،
  زندگی كرده بسی ،

  زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،
  دو سه تا كوچه و پس كوچه 
  و اندازه ی یك عمر بیابان دارد .

  ما چه کردیم و چه خواهیم کرد
  در این فرصت کم ؟! ...

 • قطعنامه از برتولت برشت Open or Close

  قطعنامه

  نظر به اینکه
  ما ضعیفیم
  برای بندگی ما
  قانون ساختید
  نظر به اینکه دیگر
  نمیخواهیم بنده باشیم
  قانون شما در آینده باطل است.

  تهدید میکنید ما را
  تصمیم ما بر اینست
  کز زندگانی بد
  بیشتر از مرگ بترسیم.

  نظر به اینکه
  گرسنه خواهیم ماند
  اگر زین بیش تحمل کنیم
  تا که باز
  غارت کنید ما را
  مصممیم که زین پس
  از نان شب که فاقد آنیم
  کسی نیست ما را جدا نماید
  جز شیشه های ویترین.

  نظر به اینکه
  با تفنگ و توپ
  تهدید میکنید ما را
  تصمیم ما بر اینست
  کز زندگانی بد
  بیشتر از مرگ بترسیم.

  نظر به اینکه
  خانه های بسیار
  در هر کجا به پاست
  ولی ما
  بامی بر سر نداریم
  تصمیم ما بر اینست
  که در این خانه ها بخوابیم
  زیرا که دیگر
  زاغه هامان خوش نمیاید.

  نظر به اینکه
  با تفنگ و توپ
  تهدید میکنید ما را
  تصمیم ما بر اینست
  کز زندگانی بد
  بیشتر از مرگ بترسیم.

  نظر به اینکه
  ذغالها به خروار
  در انبارهایتان پر است
  ما بی ذغال
  از سردی زمستان میلرزیم
  تصمیم ما بر اینست
  که آن ذغال ها را
  در اختیار گیریم.

  نظر به اینکه
  با توپ وتفنگ
  تهدید میکنید ما را
  تصمیم ما بر اینست
  کز زندگانی بد
  بیشتر از مرگ بترسیم.

  نظر به اینکه
  موفق نمیشوید
  ما را دستمزدی کافی دهید
  خود کارگاهها را
  در اختیار خواهیم گرفت.

  نظر به اینکه بدون شما
  ما را نان کافی خواهد بود
  نظر به اینکه با توپ وتفنگ
  تهدید میکنید ما را
  تصمیم ما بر اینست
  کز زندگانی بد
  بیشتر از مرگ بترسیم.

  نظر به اینکه
  به گفته های دولت
  ایمان نداریم
  زین پس مصممیم
  رهبری را خود در دست گیریم
  و دنیای بهتری سازیم.

  نظر به اینکه
  تنها زبان توپ را آشنا هستید
  و به زبان دیگری تکلم نمیکنید
  ناچار خواهیم بود
  لوله های توپ را
  به طرف شما برگردانیم

ویدئو اعتراضات و مصاحبه

       شاهد شکنجه شدن نوید افکاری                    اسماعیل بخشی در هفت تپه

   

 غلامرضا پرتوی- جبهه ضد فاشیستی            غلامرضا پرتوی - کرونا و سرمایه‌داری

   

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!