.....

کشور ما ایران در نا آرامی بسر می‌برد. خیزش‌های اخیر میلیون‌ها زحمتکش و آزادیخواه کشورمان نشان از گرایش آنها به انقلاب و رهائی از ستم سرمایه‌داری دارد. انقلاب ایران یک انقلاب قهر آمیز خونینی است. مرحله بلاواسطه انقلاب برقراری جامعه سوسیالیستی است. لذا اموزش از دستاوردهای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی تا سال ۱۳۵۳ و تسخیر قدرت سیاسی از این سال به بعد توسط بورژوازی در اتحاد شوروی برای مردم ما اهمیت حیاتی دارد.

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!