اتحاد جماهیر شوروی

هزینه زندگی مردم کشوری سوسیالیستی در سال 1955
موضوع مقدار واحد ارزش
1 دلار = 89 کوپک
مساعده به دانشجو 50 روبل
مساعده به افسران پناهنده 50 روبل
مجموع دریافتی یک افسر پناهنده 100 روبل
کمک هزینه دانشجوئي 30 روبل
یک خانواده چهار نفر پناهنده 130 روبل
یک خانواده چهار نفره روسی 130 روبل
یک بسته 250 گرمی کره 30 کوپک
قیمت بلیط سینما در شب 40-50 کوپک
حداقل حقوق یک کارگر متخصص 80 تا 180 روبل
پول بلیط مترو 5 کوپک
کرایه خانه 11 روبل
پول تلفن در ماه مبلغ ثابت 2,5 روبل
پول ماهانه گاز با مصرف دلخواه برای هر نفر 25 کوپک
حقوق یک مهندس و پزشک تازه از دانشکده آمده 120-130 روبل
یک کیلو نان 50 کوپک
حداقل مزد کارهای پیش پا افتاده در ماه 45 روبل
قیمت 30-35 کیلو گوشت 45 روبل
کرایه یک اطاق در یک آپارتمان 7-8 روبل
مأخذ: از خاطرات سرگرد هوائی پرویز اکتشافی - صفحات 123 - 132