اتحاد جماهیر شوروی

کشاورزی در شوروی سوسیالیستی سالهای 1926-1940
سال تعداد تراکتور سرمایه گذاری در کشاورزی (روبل) برداشت غلات (تن) ارزش کل تولید محصولات کشاورزی (روبل) جمعیت روستا (نفر)
1926         120.000.000
1928   379.000.000      
1930 31.114 2.590.000.000 83.500.000    
1931   3.645.000.000 69.500.000    
1932 148.000   69.900.000    
1933 210.900   89.100.000    
1934 276.000 4.661.000.000 89.400.000 14.700.000.000  
1935 360.000 4.983.000.000 90.100.000 16.200.000.000  
1936 422.700   69.300.000    
1940 522.000   118.800.000 23.200.000.000 132.000.000
مأخذ: کتاب «سیمای دیگری از استالین» - ترجمه فارسی توسط غلامرضا پرتوی - صفحه 142