اتحاد جماهیر شوروی

مقایسه سطح تولید محصولات کشاورزی بین سالهای مختلف (میلیون هکتار - میلیون پوت)
سال سطح زیر کشت محصولات غله محصولات پنبه خام کتان (الیاف) چغندر فرآورده‌های نباتی
1913 105 800 44 19 654 129
1935 135 6800 154 31 1311 306
مأخذ: تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی دورهء مختصر - صفحه 547