.....

نام کتاب تاریخ نگارش
سگ ولگرد  ----
سه قطره خون  ----
آبجی خانم  ۳۰  شهریور ۱۳۰۹
آخرین لبخند  ----
اسیر فرانسوی ۲۱ فروردین ۱۳۰۹
آتش پرست ۱۵ مرداد ۱۳۰۹
 آینه شکسته  ----
بن بست  ----
 فوائد گیاهخواری  ۱۸ سپتامبر ۱۹۲۶
 کاروان اسلام  ۱۲ اکتبر ۱۹۳۰
 مرده خورها  ۱۲ آبان ۱۳۰۹
 زنده به گور  ۱۱ اسفند ۱۳۰۸
 آب زندگی  ----
 افسانه آفرینش  ----

 

 

درباره صادق هدایت

صادق هدایت: نویسنده، مترجم و منتقد ایرانی در ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ در تهران به دینا آمد. او مردی خود ساخته و در زمان خود، بسیار مترقی و پیشرو بود. هدایت علیه رژیم رضا شاهی و مذهب اسلام موضعی آشتی ناپذیر داشت. به همین جهت مورد نفرت این دو پدیدهء ارتجاعی بوده و هست. آثار هدایت، چه داستان‌ها و چه ترجمه‌هایش بسیاررند. او یکی از محبوب‌ترین چهره‌های ادب معاصر ایران است.

ترجمه‌های از به زبان فرانسه  به فارسی  ۹ عدد

ترجمه‌های او از پهلوی به فارسی          ۹ عدد

مقالات او مجموعاً                          ۳۰ عدد

مجموعهء کتاب‌هایش                       ۲۳ عددند

این چهرهء درحشان ادب ایران در ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ در فرانسه حیات‌اش پایان یافت.

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!