.....

عنوان نویسنده
بهائی‌گری  احمد کسروی
صوفی‌گری  احمد کسروی
شیعه‌گری  احمد کسروی

درباره احمد کسروی

احمد کسروی یکی از وقایع نگاران، منتقدین، پژوهشگران و محققین معروف ایرانی است که در ۸ مهر ۱۲۶۹ خورشیدی در تبریز به دینا آمد. او در کودکی به مدرسه دینی رفت و در مکتب ملاحسین با شیخ محمد خیابانی آشنا شد و نزد او هیئت بطلمیوس را آموخت. او پس از وقایع تبریز و پایان درس مذهبی به یک روحانی مسلمان تبدیل شد. ولی او مرتب ریش‌اش را میتراشید و روضه هم نمیخواند. کسروی که از نوجوانی طرفدار مشروطه بود و با خانواده اش در تضاد قرار داشت. پس از درگیر شدن تبریزیان با روس‌ها، او برای تنی چند تفنگ تهیه دید و به طرفداری از مشروطه تشویقشان کرد. او پس از آموزش انگلیسی در مدرسه آمریکائي تبریز، به تفلیس رفت ولی در پیدا کردن کار ناکام ماند و دوباره به تبریز بازگشت. آنگاه به تهران رفت و برای برپائی یک عدلیه به پیشنهاد رضا شاه به خوزستان رفت که پس از مدتی دوباره به تهران بازگشت و در ۱۳۰۶ با شغل دادستان تهران مشغول کار گردید. ولی با داور در تضاد گقرار گرفت و عدلیه را ترک کرد و مشغول وکالت شد. او در ۱۹۴۱ تا۱۹۴۵ کتاب های صوفی‌گری، شیعه‌گری و بهائی‌گری را نوشت و انتشار داد.  

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!