🌹

مائوتسه‌دون:

کسی که از دو شقه شدن نترسد،
قیصر را از اسب به زیر می‌کشد

معرفی کتاب

اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more
اینجا کلیک کنید
Read more

چند تجربه تاریخی

مماشات با رویزیونیسم، سازش با سرمایه‌ی جهانی است.

مطالعه‌ی پراکنده‌ی مارکسیسم، عامل دگماتیسم است.

حزبی که از طبقه‌ی پرولتاریا بریده است، حزب کمونیست نیست.

غلامرضا پرتوی- ویروس کرونا
  
 مصاحبه بلویزیون شورائی با غلامرضا پرتوی در مورد مولوی

در مورد جبهه ضد فاشیستی