.....

اطلاعات ارسالی شما پروهندگان را در تعمیق مطالب مورد تحقیق یاری می‌نماید

از همیاری‌تان سپاسگزاریم

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن، دیکتاتوری پرولتاریا و ساختمان سوسیالیسم، در راه است. آماده شویم!