در باره  تروریسم سیاسی
اخیرا حزب کمونیست کارگری ( خط رسمی حکمتیست) در  یک اطلاعیه از طرح ترور رهبران این حزب توسط حزب کومله ( به رهبری عبداله مهتدی ) در ۲۰۰۵ پرده برداشت و از همه احزاب و سازمان ها در خواست می کند که نه تنها این نقشه های تروریستی را محکوم ،بلکه با این جریان قطع رابطه کنند. کاری که حزب کومله انجام داده است ، در دوران رژیم

جمهوری اسلامی بین نیروهای اپوزیسیون رادیکال سیاستی  طرد شده است. اما اینکه سازمانی مانند حزب کومله نهایتا به نقشه های تروریستی علیه گروههای مخالف روی می آورد . از یک روند و نحوه تفکر ، بینش و خط مشی ایدئولوژیک سیاسی و بن بست در رویاروی علنی ، شفاف در جواب به جامعه نشات می گیرد. اما اگر به گذشته روند کمونیست کارگری از روز شکل دادن به خط مشی و برنامه حزب کمونیست ایران تا انشعابات متعدد در جریان کمونیست کارگری بنگریم آیا  از این سلاح علیه دیگری استفاده نشده  است. آقای منصور حکمت در نوشته ای بعد از تشکیل حزب کمونیست بقیه نیروهای سیاسی را به رفتن درون حزب کمونیست ایران و یا ارتجاعی و مانعی در قدرت گیری کمونیسم در ایران می داند.
آیا حزب کمونیست کارگری حکمتیست زمانی که با عبداله مهتدی در حزب کمونیست ایران متحد بودند، علیه نیروهای سیاسی مانع و سنگ اندازی ایجاد نمی کردند. آیا  آنها با کاشتن افراد  در درون احزاب در کردستان سعی به انحلال و از هم پاشاندن احزاب نکردند. آیا در آن زمان صدایی برای اعتراض در بین رهبران حزب کمونیست ایران و بعدا حزب کمونیست کارگری و انشعابات آن علیه چنین سیاستی برخاست.آیا در آن زمان عبداله مهتدی مدافع سینه چاک فراکسیون کمونیسم کارگری در حزب کمونیست ایران نبود. اگر موضع گیری علیه تفکر انحلال طلبانه و توطئه علیه احزاب و سازمان های سیاسی در کردستان در همان زمان در بین اکثریت رهبران قدیم و جدید این جریان وجود داشت. کار به اینجاها نمی کشید.
متاسفانه کسانی که از فرمول غیر طبقاتی آزادی بی قید و شرط سیاسی دفاع می کردند و می کنند. در کوچکترین زمینه های اجتماعی علیه مخالفین خود به توطئه و دوری از مبارزه شفاف سیاسی روی می آورند.تنها انتقاد و طرد نقشه های تروریستی توسط حزب کومله عبداله مهتدی کافی نیست. دوستان خط حکمتیست بجای انتقاد سطحی از این عمل تروریستی می بایستی آن تفکر انحلال طلبانه را که آقای منصور حکمت پرچمدارش بود و خواهان انحلال احزاب سیاسی بجای همکاری ، اتحاد ، وحدت علیه بورژوازی بود را به نقد جدی بکشاند. تا ریشه های تروریسم سیاسی را در بین مناسبات احزاب بویژه چپ و کمونیستی خشکاند. آشکار شدن نقشه های تروریستی حزب کومله می تواند پیش درآمد انتقاد جدی و وسیع تری نسبت به مناسبات احزاب و ریشه کن کردن فرقه گرائی ، اندیودوالیسم و انشعاب گری باشد.کومله از سنت های انقلابی برخوردار است جناح های انشعابی از آن با هر اسمی قادر به نفی آن نیستند.تروریسم سیاسی آنها فقط می توانند  افشاگر سیاست ها و بند و بست های سیاسی باشند که در دو دهه گذشته از مذاکره با رژیم اسلامی تا دست بوسی امپریالیست ها پیش رفته است. رفیق محسن رضوانی در برخورد به نظر ابراهیم علیزاده بر سر این موضوع و طرح کمیته حقیقت یاب می نویسد :”……….این یک موضع گیری درست در مورد بکار برد سلاح برای حل اختلافات سیاسی است .چه خوب می شد چنین گرو ه تحقیقی دامنه کار خود را تا حد چگونگی بوجود آمدن اختلافات گسترش می داد و ریشه یابی می کرد. هر طبقه ای نه تنها مشی سیاسی خود را دارد بلکه سبک کار خود راهم در خدمت پیاده کردن آن در مسیر مبارزه بدست می دهد. سبک کارطبقه کارگر آگاه و احزاب کمونیست واقعا در خدمت این طبقه با سکت وسکتاریسم بیگانه است و این روش کار، از آن طبقات دیگر یست. باید به دهه ی شصت بر گشت و زمانی که اکثر احزاب و سازمان های کمونیستی وچپ زیر رگبار و کشتار رژیم جمهوری اسلامی به کردستان روی آوردند و بسیار طبیعی بود که تنها پناهشان کوموله باشد . متاسفانه با ایجاد حزب کمونیست و پیروزی خط باطل سکتاریستی که کمونیستهای دیگر را اپورتونیست و پوپو.لیست خواندو مبارزه ایدئولوژیک را تا حد ایجاد انشعاب در دیگر تشکلات کشاندند ، یک شرایط بسیار مناسبی را برای یکی شدن کمونیستها در حزبی متحد و گسترده که در سراسر ایران تشکیلات داشت از دست دادند. پراکندگی ها ودر بدری های بعدی و نقشه های تروریستی را باید ریشه یابی کرد و به همان جلسه بوکان و کنگره اول حزب کمونیست کشاند تا روشن شود به کار بردن اسلحه ادامه همان سیاست است به وسیله ای دیگر. کلیه رفقایی که در این امر نقش داشته ضروریست به این گذشته برخورد کنند . البته نه مثل رفیق سابق وآقای امروز ما عبداله مهتدی که در اخرین کتابش اقرار دارد که بزرگترین خبط سیاسی اش همان پذیرش خط سکتاریستی کنگره اول حزب کمونیست بوده است و متاسفانه بجای بازگشت به ریشه ها انقلابی کوموله و روحیه وحدت طلبی آن اینبار از چپ سکتاریستی به راست ناسیونالیستی و همکاری با امپریالیسم غلتیده است.کمیته حقیقت یاب باید به ریشه برگردد و با جمعبندی درست راه را برای شکوفایی نوینی ،برای متحد کردن کمونیستها براساس اصول و شرایط مشخص کنونی فراهم سازند. خیزش عظیم کارگران ،معلمان وتوده های ستم ستیز از کمونیستهای متشکل کنونی انتظار دارد همت بلند بدارند و گامی جدی برای یکی شدن در خدمت این جنیش عظیم بردارند………………..”
ما با نوعی از اندیشه و سبک کار طبقاتی روبرو هستیم که بجای مبارزه ایدئولوژیک، فحاشی ،توطئه ،تلاش برای انحلال و انشعاب  ، بجای تلاش برای وحدت جنبش کارگری – کمونیستی سرکوب و ترور سیاسی –فیزیکی را در پیش گرفته است. این اندیشه و سبک کار متعلق به بورژوازی حقیری است که خواست هایش نه آینده ای دارد و جایگاهی برای پیشروی و چون قادر به بسیج هیچ نیروی تغییر دهنده ای نیست سعی به  حذف مخالفینش از طریق ترور و توطئه می کند. این نوع عملکرد هیچ جایگاهی در بین جنبش نه تنها کمونیستی  حتی رهائیبخش و آزادیخواهی نداشته بلکه بایستی کاملا افشائ و طرد شود تا توطئه ،سرکوب، کشتار کارگران و کمونیست ها تحت عنوان اختلاف سیاسی در آینده مناسبات احزاب سیاسی هیچ محلی از اعراب نداشته باشد.
ع.غ
ranjbar • بهمن ۹, ۱۳۹۷

معرفی کتاب

نرگس دختر کارگر -  داستان کارگری

narges


شیوه تولید أسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران

schiweh


 انسان در سیستم تفکر اسلامی

ensan


 سیمای دیگری از استالین

stalin


تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی

trotzki


 گرگ‌ها و انسان‌ها

gorg


 تغییرات اجتماعی و نظام خانواده تا انقراض ساسانیان

tagh


 Lenin über Trotzki


 

حقوق زن در ایران

نمایش تعداد مطالب
98913

ویدئوها

صحبت‌های افشاگرانه زهرا نویدپور، دختری که توسط نماینده ملکان در مجلس اسلامی، سلمان خدادادی، مورد تجاوز قرار گرفته و بعد او را کشته و جسدش را در خانه مادری‌اش انداخته است. این جنایت کار باید در دادگاه زحمتکشان و ستم دیدگان ایران محاکمه و مجازات شود.

بجز انقلاب ضد سرمایه‌داری راهی نیست

  ‫وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،‬ در دست‌شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین‌هایمان را داشتیم.
‫پنجاه سال بعد، ما در دست کتاب‌های مقدس داشتیم و آنها در دست زمین‌های ما را داشتند.‬
‫                                 "جومو کیانتا"‬


مذهب مردم را متقاعد كرده كه : مردی نامرئی در آسمانها زندگی می كند كه تمام رفتارهای تو را زیر نظر دارد، لحظه به لحظه آن را.
و این مرد نامرئی لیستی دارد از تمام كارهایی كه تو نباید آنها را انجام دهی، و اگر یكی از این كارها را انجام دهی، او تو را به جایی می فرستد كه پر از آتش و دود و سوختن و شكنجه شدن و ناراحتی است و باید تا ابد در آنجا زندگی كنی، رنج بكشی، بسوزی و فریاد و ناله كنی
ولی او تو را دوست دارد… !
                              " جورج كارلین"


کسانی که در مقابل ظلم متحد نمی‌شوند،

در زندان‌های ظالم یکدیگر را ملاقات خواهند کرد

برتولت برشت


 

وصیت نامه وحشی بافقی

روز مرگم هر که شیون کند از دور و برم دور کنید
همه را مست و خراب از می انگور کنید

مزد غسال مرا سیر شرابش بدهید
مست مست از همه جا حال خرابش بدهید

بر مزارم مگذارید بیاید واعظ
پیر میخانه بخواند غزلی از حافظ

جای تلقین به بالای سرم دف بزنید
شاهدی رقص کند جمله شما کف بزنید

روز مرگم وسط سینه من چاک زنید
اندرون دل من یک قلمه تاک زنید

روی قبرم بنویسید وفادار برفت
آن جگر سوختهء خسته از این دار برفت


بهشت بزرگترین فریب برای جهنم کردن دنیاست. کشوری که نام قبرستان‌هایش بهشت است، معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی میکنند

صادق هدایت


آنچه موجب خیزش توده‌ها برای انقلاب میشود، فقر نیست، بلکه پی پردن به علت فقر است

کارل مارکس


 

روی سخن‌ام با شماست ای حکومت‌گران، روشنفکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و ای مردم ایران، این ملایان فریبکار و حجت الاسلام های مفتخوار میگویند در غیبت امام زمان حکومت حق ماست و هر کس غیر ما حکومت کند غاصب است. اگر از این زالوها جلو نگیرید و با آن‌ها مماشات کنید بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران رخ خواهد داد. به هوش باشید، چشم و گوش خود را باز کنید!

                                      احمد کسروی


 

 
               

 

صفحه اصلی سوسیالیسم


 

مارکسیسم

ولادیمیر ایلیچ لنین - فارسی

ولادیمیر ایلیچ لنین - انگلیسی

از مارکس و انگلس - فارسی

آثار ژوزف استالین

روزا لوکزامبورگ

آنتونیو گرامشی

آوتیس سلطانزاده

کتابخانه

صادف هدایت،  

احمد کسروی، 

علی دشتی،  

غلامرضا پرتوی، 

صمد بهرنگی 

آثار نویسندگان دیگر

مقالات

مقالات علمی

مقالات سیاسی و تحلیلی

اطلاعات

دربارهء ما

تماس با ما

پیوندها

ICOR

 

                 
                                             
                      پیوند با طبقه کارگر با برنامه مشخص قابل تحقق است