نقش زنان در جنبش مقاومت آبان
یکی از عجایب دنیا در ایران ما اتفاق افتاده است. حکومتی بغایت زن ستیز ،ارتجاعی که قرآنش زن را در امور اجتماعی وحقوقی  نصف مرد به حساب می آورد و از همان روزهای اول انقلاب خمینی حکم اجباری حجاب را صادر کرد رنان به نیرویی بس قدرتمند در تغییر انقلابی جامعه اسلامی تبدیل شده اند و در خیزش اخیر نقش موثری در هدایت وسازماندهی مقاوت

در برابر نیروهای سرکوبگر داشتند. در ماهشهر،شهر کارگران و فرودستان که گلوگاه تجاری وارتباطات بازرگانی
حکومت است معترضان که اکثریت عظیم مردم تهی دست بودند با شدیدترین شیوه ی خشم نیروهای مسلح رژیم جنایتکار  روبروشدند. مردم شهر که در روز های اول بطور مسالمت آمیز دست به اعتراض علیه گرانی بنزین زده بودند بناگاه با نیروی مسلح از آسمان وزمین وفرمان به آتش روبرو شدند . آنها چون قشون مغولی کشتند ،سوزاندند و بردند. اما زنان ماهشهر حماسه ای ساختند . زخمی ها را در خانه ها جا دادند، آنها را با تمام اینکه از هر گونه وسایل بهداشتی  محروم بودند از مرگ حتمی نجات دادند و هنگامی که نیروهای تجاوز گر برای دستگیری زخمی ها بزور به خانه ها وارد شدند مقاومت کردند و خانه به خانه دوش بدوش مردان جنگیدند.
مادر پویا بختیاری  می گوید : سکوت به معنی همدستی با ستمگران است " او با دیگر مادران داغدیده همراه شده است اما تفاوتی  بس مهم در گفتار وکردار او دیده می شود .او نه تنها به کشتن فرزندش اعتراض دارد تاکید می کند پسرش برای آرمان های مشترکشان جان خود را فدا کرده است و او همچنان راه پویا را ادامه خواهد داد.
دیروز در پشت میله های زندان بود که شاهرخ زمانی بیهراس از مرگ فریاد مبارزه با نظام را به گوش بیرونی ها می رساند، امروز زنان مبارزی هستند چون سپیده قلیان که بی هراس از زندان وشکنجه چند باره در خیزش آبان آشکارا شرکت می کند ودر کنار  جنبش کارگری و بویژه کارگران مبارز هفت تپه  بعنوان یک خبرنگار مستقل تا آخر می ایستد.
مروری به ویدئوهای روز های عمومی خیزش آبان همه حکایت از پیشتازی زنان در این جنبش دارد.
گزارشگران روز نامه های دولتی ایران وحتی صدا وسیما از شرکت زنان در اعتراضات  هراسناکند .
خبرنگار شرق از رفسنجان چنان گزارش می دهد که زنان رهبر و سازمانده روزهای اول تظاهرات بوده اند. یا خبر نگار صدا وسیما به مقامات امنیتی از شرکت وسیع زنان در اعتراضات هشدار می دهد.
ما به یاد داریم سالهای قبل از انقلاب 57 را که چگونه زنان بطور وسیع در جنبش براندازی رژیم سلطنتی نقش فعالی داشتند و خمینی دجال هراسناک از نقش پر قدرت آنها در کلیه شیون زندگی اولین اقدامش فرمان حجاب اجباری بود که با مقاومت توده های زنان رو برو شد.
خیزش آبانماه یکی دیگر از دستاورد هایش آشکار کردن نقش نیمی از جهان در انقلاب در حال شدن درایران است. جنبش زنان از روند تک خواستن ها چون آزادی پوشش ودیگر خواست های ویژه زنان در عمل وارد یک تحول کیفی تاریخی شده است. همراهی با کل جنبش ومبارزه همراه با طبقه کارگر و دیگر جنبش های اجتماعی برای آزادی و برابری.

نشریه رنجبر ارگان حزب رنجبران ایران

شماره ۱۷۵

ویدئوها

متن کامل صحبت‌های سپیده قلیان از زندان قرچک

سروده‌ها و بیانات انقلابی ۱

سرود ملی را نمیخوانم
امروز روز جمهوری است
و پرچم‌های استقلال
    همه جا پیداست
رئیس جمهور خوش بخت است
پر نگاهش تمام سربازهای دنیا رژم می‌روند.
تمام کلاه‌خودها مقدسند.

امروز روز جمهوری‌است
و من
مانند همیشه
به جست و جوی کار برخاسته‌ام
سرمائی در تنم دارم
و زندگی واژه‌ای‌ست سخت
که شیده‌های خسته‌ی برخاستنم
    را رنگ بخشیده است.

سال‌هاست
با دست‌های زخمی‌ام
زمین را می‌آزمایم
تا در پس هر غروب غمگین
عرق پیشانی‌ام تندیس فردا شود.

امروز روز جمهوری است
رئیس جمهور خوش بخت است
در نگاهش تمام سربازهای دنیا رژه می‌روند.
من میان پرچم‌های در اهتزار
گرسنگی را فریاد می‌زنم.

من سرود ملی را بلد نیستم
سرود من نوائی‌ست بی وطن
و قلبش با کودکان دورترین جغرافیاست.

امروز روز جمهوری است
در هیچ کارخانه و معدنی
کارفرمائی مدح نمی‌شود.
چهره‌ی قهرمانی
    که دستور کشتار داده است.
بر دیوار هیچ خانه‌ی سردی نیست.

من سرود ملی را بلد نیستم
من سرود ملی را نمی‌خوانم.

                 سراینده: علی رسولی

معرفی کتاب

نرگس - دختر کارگر   داستان


 انسان در سیستم تفکر اسلامی


 شیوه تولید آسیائی و ساختار اقتصادی جامعه ایران


 تحریف تروتسکیستی رویدادهای تاریخی


سیمای دیگری از استالین - ترجمه


 گرگ‌ها و انسان‌ها   داستان


 تغییرات اجتماعی و نطام خانواده در ایران


 مزدک، خدا و اهریمن


حقوق زن در ایران

Go to top

انقلاب قهرآمیز علیه رژیم سرمایه‌داری ایران و در پی آن ساختمان سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در راه است. آماده شویم!