چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

ICOR

International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations

هماهنگی بین‌المللی احزاب و سازمان‌های انقلابی
سازمان ایکور در 26 اکتبر 2010 با برگزاری اولین کنفرانس خود با شرکت بیش از ۵۰ سازمان کمونیستی از کشورهای مختلف و تصویب اساسنامه‌اش که در همین سایت درج گردیده، پا به عرصه وجو گذاشت. ایکور احزاب و سازمانهای مختلفی را با حقوق مساوی متحد می سازد. این احزاب و سازمانها از نظر تعداد اعضاء، تجارب عملی، سازمانی و سیاسی، ریشه ایده ئولوژیکی‌شان از نظر تاریخی، وظایف استراتژیکی و شرایط اجتماعی- اقتصادی بسیار متفاوتند. آنها باید با احترام متقابل همکاری کنند و از یک دیگر در مبارزه مشترک بیاموزند.
عالی ترین ارگان ایکور کنفرانس جهانی نماینده گان تمام احزاب و سازمانهای متعلق به ایکور است. کنفزانس جهانی هرسه سال یک بار تشکیل می شود. در رأی گیری هر سازمان عضو، حق یک رأی دارد.
 
Die ICOR stützt sich auf die reichhaltigen Erfahrungen der historischen Beispiele internationaler Organisationsformen wie der I., II. und III. Internationale. Sie berücksichtigt die heutigen Gegebenheiten, Notwendigkeiten und Möglichkeiten für einen solchen Zusammenschluss. Sie setzt damit die große revolutionäre Losung von Karl Marx „Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“ ebenso wie die Lenins „Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!“ in die Tat um.

The ICOR is based on the rich experiences of historical examples of international forms of organization like the First, Second and Third International. It takes into accounttoday's circumstances, necessities and possibilities for such a union. It puts into practice the great revolutionary slogan of Karl Marx, "Workers of all countries, unite!" as well as the one of Lenin, “Workers of all countries and oppressed peoples, unite!”

Go to top