نقش مخرب

منصور حکمت در

جنبش کمونیستی ایران

 

 

نویسنده: بهرنگ 

3.6.2020