خط سیاسی “انقلاب دمکراتیک و یا انقلاب دمکراتیک نوین“ در ایران، تسلیم پرولتاریا در مقابل بورژوازی لیبرال است. 
ایران یک کشور سرمایه‌داری است. نظام آن بر مبنای تولید صنعتی بنا گردیده و ثروت
در سایت حزب کمونیست ایران به تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹نوشته‌یی از عباس منصوران با عنوان "ب‍رگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه" درج گردیده است. به علت تحریفات تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی در این مقاله، لازم می‌آید تا واقعیت رویدادهای اتحاد شوروی آشکار بیان گردد. نوشته زیر

نامه سندیکاهای فرانسوی به خامنه ای: مهران رئوف را آزاد کنید!

سازمان های سندیکائی فرانسه س اِف دِ تِ، سِ ژِ تِ، اِف اِس او،  سولیدر و اونسا با ارسال نامه ای به علی خامنه ای در تاریخ ۵ فوریه خواهان آزادی مهران رئوف فعال کارگری در ایران شده اند.

در این نامه که نسخه ای از آن برای روسال قوای مجریه و قضائیه و سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه نیز فرستاده شده آمده است: أوضاع نگرانکننده آقای مهران رئوف جلب می کنند.

آقای رئوف روز ۱۶ اکتبر گذشته دستگیر شده اند.

ماموران امنیتی پس از ورود به خانه او و تفتیش، کامپیوتر، تلفن همراه و مدارک شخصی او را با خود برده اند.

مهران رئوف در ایران متولد و بزرگ شده، ولی به مدتِ طولانی در بریتانیا  زندگی کرده و ملیت دوگانه دارد.

در ایران، او به خانواده کارگران ، انگلیسی تدریس می کرد و نیز بادفاع از حقوق آنان به آن ها در سازماندهی خود کمک می کرد.

در پی بدرفتاری های سخت با او، ما فوق العاده برای وضعیت مهران رئوف نگران هستیم.

اعضای خانواده او در ایران زندگی نمی کنند و در نتیجه قادر به کمک به او در آن جا نیستند.

چندین تن از فعالان سیاسی، کارگران اجتماعی و کارکنان موسسات، در همان دوره دستگیر شده و در مقابل ودیعه های سنگین آزادشده اند. با مهران رئوف چنین رفتار نشده است. او نه به وکیل دسترسی دارد و نه خویشاوندان او موفق شده اند با او تماس گیرند.

از زمان دستگیری، او در یک سلول انفرادی در بند ۲-الف تحت مسئولیت پاسداران انقلاب به سر می برد. متاسفانه، این سلول در مورد بازجوئی های غیرانسانی و زیر شکنجه شهرت دارد.

جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل جان و سلامتی مهران رئوف ۶۴ ساله است. او یک زندانی عقیدتی است که سزاوار زندانخودکامانه ای که سه ماه طول کشیده، نیست.

ما، سازمان های سندیکائی فرانسوی، به نام احترام به حقوق جهانشمول انسانی، خواهان آزادی فوری مهران رئوف هستیم.

با احترام 

 06/02/2021

Confédération française démocratique du travail (CFDT)

Confédération générale du travail (CGT)

Fédération syndicale unitaire (FSU)

Union syndicale Solidaires

Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم