در آبادان

 

این بار نوبت آبادان است که مجددا شاهد کشتار، سرکوب و زنده به گور شدن فرزندان خود باشد. رژیم سرمایه‌داری و فاسد ایران در اعمال جنایت و مردم ستیزی حد و مرزی نمی‌شناسند. این رژیم ضد خوشبختی و تعالی توده زحمتکش است. مردم خود بایدمتشکل شوند و رژیم جنایت کار حاکم را همچون برج‌های آبادان بروبانند.
پاسخ به حسن مرتضوی در بحث استالین زدایی. جناب خلیق از آن شاعری که سرود: «سلام ای سازمان فردا»! خجالت نمی کشی؟ از صورت سیلی خورده‌ی همان شاعر در هشتی کمیته مشترک خجالت نمی کشی؟ جناب مرتضوی می خواهید سرود یاد مستان دهید؟ 
در سایت حزب کمونیست ایران به تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹نوشته‌یی از عباس منصوران با عنوان "ب‍رگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه" درج گردیده است. به علت تحریفات تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی در این مقاله، لازم می‌آید تا واقعیت رویدادهای اتحاد شوروی آشکار بیان گردد. نوشته زیر

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم