سیل در ایران

سیل در ایران بیش از ۲۸ شهر و بیش از هزاران روستا را ویران کرد. سیل یک پدیده طبیعی است ولی قدرت تخریب آن با نظم اجتماعی و رژیم حاکم بر آن جامعه مربوط است. این ابعاد خرابی و ویرانی ناشی از حاکمیت رژیم است که جز غارت و چپاول مردم کاری انجام نداده و قدمی در راه رفاه مردم برنداشته است.
پاسخ به حسن مرتضوی در بحث استالین زدایی. جناب خلیق از آن شاعری که سرود: «سلام ای سازمان فردا»! خجالت نمی کشی؟ از صورت سیلی خورده‌ی همان شاعر در هشتی کمیته مشترک خجالت نمی کشی؟ جناب مرتضوی می خواهید سرود یاد مستان دهید؟ 
در سایت حزب کمونیست ایران به تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۹نوشته‌یی از عباس منصوران با عنوان "ب‍رگی از تاریخ حزب کمونیست روسیه" درج گردیده است. به علت تحریفات تروتسکیستی رویدادهای تاریخی اتحاد شوروی در این مقاله، لازم می‌آید تا واقعیت رویدادهای اتحاد شوروی آشکار بیان گردد. نوشته زیر

مصاحبه در مورد عرفان مولوی

مصاحبه در مورد محیط زیست

مصاحبه در مورد فاشیسم